Szybkie menu

Ogólna klauzula informacyjna dla Pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Gabinet lekarski dr n. med. Joanny Gruszczyńskiej-Walczak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrowskiej 121/57 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem na podstawie art. 9 ust. 2 lit i. RODO.

 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 20 lat na podstawie art. 29 ust. 1,  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

V. Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające):

Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej mieszczące się w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 85.

 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Reczniku Praw Pacjenta i stanowi warunek udzielania świadczeń.